God start på aktieåret bag markedsrenteafkast på op til 6,3 pct. i 1. kvartal

PFA har i 1. kvartal 2021 skabt et investeringsafkast i markedsrente på 10 mia. kr. med afkast til kunderne på op til 6,3 pct. Bedst er det gået for højrisikoprofilerne, som er båret af en solid fremgang på aktiemarkederne, mens de mere obligationstunge lavrisikoprofiler har været ramt af rentestigningerne.

Med udsigt til genåbning oven på COVID-19 og fornyet vækst verden rundt er der skabt ny optimisme særligt på verdens aktiemarkeder. Det viser sig også i årets første tre måneder, hvor PFA har skabt et afkast til kunderne i markedsrente på 10 mia. kr., hvilket især er trukket op af PFA’s store aktieportefølje, der samlet har givet 5,9 pct. i afkast.

”Det seneste år har på mange måder været ekstremt, men selv om COVID-19-pandemien stadig hærger, så har den igangværende vaccineudrulning skabt håb om, at vi snart kan genåbne samfundet og vende tilbage til en normal hverdag. Den optimisme har også i vid udstrækning drevet aktiemarkederne i årets første tre måneder, der særligt har belønnet nogle af de selskaber, som ellers har været ramt af nedlukningen. Det har bidraget positivt til afkastet i markedsrente, som samlet lander på 10 mia. kr.,” siger Kasper A. Lorenzen, koncerninvesteringsdirektør i PFA.

Det samlede afkast i markedsrente efter 1. kvartal er på 3,0 pct. Den positive udvikling på aktiemarkederne har særligt belønnet kunder i højrisikoprofilerne, fordi de har haft størst fordel af denne fremgang og samtidig er blevet mindre påvirket af de kursfald, der har været på obligationsmarkederne som følge af rentestigningerne. Det betyder, at PFA’s kunder i markedsrente har fået afkast op til 6,3 pct. afhængig af valgt investeringsprofil, mens de mere obligationstunge lavrisikoprofiler har klaret sig knap så godt.

Afkastet i PFA’s gennemsnitsrentemiljø var i første kvartal på -4,5 pct. Det negative afkast i gennemsnitsrentemiljøet skyldes fortrinsvis, at værdien af renteafdækningen er faldet. Da denne udvikling modsvares af et mindre behov for hensættelser på passivsiden, er påvirkningen af PFA’s kollektive reserver begrænset, og udviklingen vil derfor heller ikke påvirke den forrentning, som PFA’s gennemsnitsrentekunder er blevet stillet i udsigt.

PFA’s samlede afkast på koncernniveau efter 1. kvartal ender på 0,5 mia. kr.

Bred portefølje skal give god risiko-polstring

Netop rentestigningerne har ifølge PFA’s koncerninvesteringsdirektør skabt en ny risikodynamik, som vil være med til at diktere udviklingen på finansmarkederne den kommende tid.

”Udviklingen i 1. kvartal viser, hvordan forskellige aktivklasser kan trække hver sin vej lige nu. I kølvandet på den stigende vækst har vi set, at renterne er steget, og at der for første gang i mange år bliver talt om risiko for inflation, som bl.a. afspejler sig i stigende råvarepriser. Så længe denne udvikling er gradvis og sker som følge af stærke vækstforventninger, er risikoen begrænset. Af samme grund har centralbankerne også meldt ud, at de godt kan acceptere højere inflation i kortere perioder. På længere sigt er det dog en faktor, man skal have fokus på, og det giver en ny risikodynamik sammenlignet med det seneste år, hvor især COVID19-nedlukninger og vaccineudviklingen løb med opmærksomheden,” siger Kasper A. Lorenzen.

Han tilføjer, at udviklingen allerede har lagt pres på obligationsafkastet, og at PFA i det perspektiv er godt tilfreds med at have spredt sine lavrisikoinvesteringer over mange aktiver.

”Vi har over en årrække opbygget en bred portefølje af ejendomme og alternative investeringer, som giver robusthed i tider med pres på obligationsafkastet. Herudover har vi over det seneste år justeret vores investeringsprocesser, så vi nemmere kan accelerere og tage risiko ind, når der er udsigt til medvind på markederne. Det giver et godt fundament i den kommende tid, hvor vi skal navigere i krydsfeltet mellem positive vækstforventninger, rentestigninger og bekymring for inflation,” siger Kasper. A Lorenzen, der generelt ser optimistisk på afkastmulighederne for hele året.

Klimahensyn højt på dagsorden

Afkastet i PFA Klima Plus er i de første måneder af 2021, ligesom PFA Plus, kommet godt fra start. Medvinden for det særligt bæredygtige og klimavenlige investeringsvalg ser ud til at fortsætte, samtidig med regeringer verden rundt melder nye ambitiøse klimamålsætninger og planer ud. Senest eksemplificeret med den amerikanske præsident Joe Bidens nye plan om at investere 2.000 mia. dollars i klima og infrastruktur.

Det er et område, som også vil være højt på PFA’s dagsorden i 2021, hvor man eksempelvis er gået i gang med at forankre de nye fælleseuropæiske retningslinjer for bæredygtig finansiering. I tilgift har PFA intensiveret sit arbejde med at sætte delmål og følge op på de klimapartnerskaber- og mål, PFA har tilsluttet sig.

”Vi har i 2020 sammen med en række andre store institutionelle investorer tilsluttet os det FN-støttede Initiativ, Net Zero Asset Owner alliance, hvor målet er, at vores investeringer senest i 2050 skal være klimaneutrale. Det kræver konkrete delmål undervejs, og mens vi længe systematisk har arbejdet med klimaaftrykket fra vores aktieinvesteringer, så er vi nu i gang med at brede indsatsen ud til resten af vores investeringsportefølje. Det er helt afgørende, så vi også her kan tage en dialog om de aktiver, vi investerer i, og hvis nødvendigt skille os af med dem, som ikke understøtter vores langsigtede klimaambitioner," siger Kasper A. Lorenzen.

PFA har sat sig for, at det nye pensionsprodukt Klima Plus skal være CO2-neutralt allerede inden 2025. Desuden fastsættes der inden sommerferien endeligt bindende 5-årige CO2-reduktionsmål for alle PFA’s børsnoterede aktier, virksomhedsobligationer og ejendomsinvesteringer. Alt sammen i tråd med Paris-aftalen og rejsen mod CO2-neutralitet.

Investeringsafkast pr. aktivgruppe, 1. kvartal 2021
Aktiv1. kvartal 2021
Børsnoterede aktier5,9 %
Alternative investeringer1,6 %
Ejendomme0,2 %
Obligationer-1,9 %
Afkast i PFA Plus, 1. kvartal 2021
År til pension30155-5

Profil D - høj risiko

5,7 %5,7 %2,3 %1,7 %

Profil C - moderat risiko

4,0 %4,0 %1,5 %1,0 %

Profil B - lav risiko

2,3 %2,3 %0,7 %0,3 %

Profil A - meget lav risiko

0,6 %0,6 %0,0 %-0,4 %

Afkastet er inklusive 5% i Individuel KundeKapital og en forrentning af Individuel KundeKapital på 8 pct. pr. år.
 

Afkast i PFA Klima Plus, 1. kvartal 2021
År til pension30155-5

Profil D - høj risiko

6,3 %6,3 %2,7 %2,1 %

Profil C - moderat risiko

4,5 %4,5 %2,0 %1,4 %

Profil B - lav risiko

2,8 %2,8 %1,1 %0,7 %

Profil A - meget lav risiko

1,0 %1,0 %0,3 %0,0 %

Afkastet er inklusive 5% i Individuel KundeKapital og en forrentning af Individuel KundeKapital på 8 pct. pr. år.

Afkast i PFA Invest, 1. kvartal 2021
PFA Invest Balance AA0,0 %
PFA Invest Balance A1,5 %
PFA Invest Balance B4,5 %
PFA Invest Balance C6,1 %
PFA Invest Balance AKK2,8 %

For yderligere oplysninger

Seniorpressekonsulent Rune Lindberg, rli@pfa.dk, 40 32 29 01